4339
1
فعاليت هاي فرمانداري

فرمانداري نماد عالي دولت در محدوده جغرافيايي شهرستان است كه به منظور اعمال حاكميت، هدايت، نظارت و ارزيابي در جهت تحقق سياست هاي عمومي دولت با توجه به اصل حاكميت ملي و پاسداري از دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح، شوراهاي اسلامي، شهرداريها و... كه به هر نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند فعاليت مي نمايد. 

1393/10/29
Powered by DorsaPortal